Yrittäjyys EU:n alueella

EU-maissa yrittäjänä toimiminen

Suomen ollessa osa Euroopan Unionia, on yrittäjyys EU-maissa suomalaisille mahdollista EU:n lainsäädännön myötä. Jokaisella EU-maalla on oma lainsäädäntönsä, mutta tämä ei saa olla ristiriidassa Euroopan Unionin lainsäädännön kanssa. Tällä pyritään takaamaan kaikille yhtäläiset oikeudet toimia yrittäjänä Euroopan Unionin alueella. Yrittäjänä toimiminen ulkomailla on tietysti paljon muutakin kuin vain lainsäädäntöä. Kulttuuri ja kieli voivat olla vieraita, samoin maan tavat voivat poiketa paljonkin siitä, mihin itse on Suomessa tottunut. Merkitystä on myös sillä, onko laajentamassa Suomessa toimivaa yritystä ulkomaille vai perustamassa kokonaan uuden yrityksen.

Euroopan Unioni

Tämän artikkelin alkuun on hyvä tarkastella hiukan tarkemmin Euroopan Unionia. Euroopan Unioni koostuu tällä hetkellä sen 28 jäsenvaltiosta, joista 19:ssa on käytössä yhteisenä valuuttana euro. Euroopan Unionin jäsenmaiden tulee täyttää tietyt vaatimukset ennen kuin ne voivat liittyä EU:hun. Koko EU:n perusajatuksena on turvata ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja valuutan vapaa liikkuvuus Euroopan Unionin sisämarkkina-alueella. Toiminta perustuu jäsenvaltioiden yhdessä tekemiin perussopimuksiin. Perustietous EU:sta on yrittäjälle tai sellaiseksi aikovalle tärkeää, sillä EU:n lainsäädäntö on perusta, jonka puitteissa yrittäjyys tapahtuu.

Yrittäjyys Europan Unionin alueella

Kuten jo edellisessä kappaleessa todettiin, EU:n lainsäädäntö toimii perustana yrittäjyydelle alueella. Jokaisella Euroopan Unionin kansalaisella on lailla säädetty oikeus harjoittaa yritystoimintaa sen jäsenvaltioissa. Yrittäjää ei koske tavallinen oleskelusääntö, jonka mukaan toisessa EU-maassa saa kerrallaan oleskella vain kolme kuukautta. Yritystoimintaa harjoittaessa sinulla on oikeus tulla kohdelluksi täysin tasavertaisena riippumatta siitä, minkä EU-maan kansalainen olet. Oikeuksien lisäksi yrittäjällä on kuitenkin myös paljon velvollisuuksia ja huomioon otettavia asioita liittyen esimerkiksi verotukseen ja yritystoiminnan harjoittamiseen, tuotevaatimuksiin, rahoitukseen ja asiakassuhteisiin.

Verotus

Yrittäjänä EU-maassa toimintaasi voivat koskea valmisteverot, arvonlisävero ja yhteisövero. Veroihin vaikuttavat valittu yritysala, kyseisen maan lainsäädäntö sekä mahdolliset Suomen väliset verotussopimukset. Verotussopimukset ovat kuitenkin myös yrittäjän suojana ja pitävät huolta siitä, että veroja ei tarvitse maksaa kahteen kertaan; Suomeen ja siihen maahan, missä yritys on. Valmisteveroa joutuu maksamaan alkoholi- ja tupakkatuotteista sekä sähköä ja energiatuotteita valmistaessa tai myydessä. Pääsääntöisesti yrittäjän, joka myy tavaroita tai palvelua, tulee rekisteröityä sen EU-maan ALV-verorekisteriin, missä toimintaansa harjoittaa. Digitaalisia palveluita tuottaville on olemassa erikseen MOSS-järjestelmä arvonlisäveroa varten.

MOSS-järjestelmä

Mini One Stop Shop eli MOSS on keskitetty järjestelmä, jonka avulla pystytään suorittamaan arvonlisävero keskitetysti vain yhdessä EU-maassa. Tämä tulee kyseeseen, mikäli yritystoiminta käsittää maiden rajat ylittäviä televiestintä-, radio/TV- tai muita sähköisiä palveluita, kuten esimerkiksi ohjelmistojen toimittamista, verkkopelaamista tai verkkosivustojen ylläpitoa. MOSS mahdollistaa sen, että yrityksen ei tarvitse rekisteröityä erikseen verovelvolliseksi jokaisessa maassa, jossa sillä on toimintaa, vaan kaikki onnistuu yhden palvelupisteen kautta. Lisää tietoa MOSS-järjestelmästä ja sen yksityiskohdista on saatavilla esimerkiksi Euroopan Unionin virallisilta verkkosivuilta.

Tuotevaatimukset

Mikäli yritystoiminta käsittää tuotteiden myyntiä, tulee tuotteiden täyttää tiettyjä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Tuotteiden osalta tilanne on suurimmassa osassa Euroopan Unionin maita yhtenevä. Noin 85 % tuotesäännöistä on yhdenmukaisia, eli samat säännöt pätevät kaikissa maissa. Mikäli myytävä tuote kuuluu 15 %:n, jossa yhteneviä säännöksiä ei ole, tulee turvautua kyseisen maan lainsäädäntöön tuotteen vähimmäisvaatimusten osalta. Erikseen tulevat vielä tilanteet, joissa tuote täyttää oman maan vaatimukset, mutta sitä myydään maihin, jonka vaatimuksia se ei täytä. Tällöin tulee pystyä todistamaan tuotteen täyttävän vaatimustason yrityksen kotimaassa.

Mahdolliset ongelmat asiakassuhteissa

Jokaiselle yrittäjälle tulee varmasti toisinaan eteen tilanteita, joissa kaikki ei mene sovitusti joko asiakkaan tai toisen yrityksen kanssa asioidessa. Mikäli asia on merkitykseltään vähäiseksi luettava, eli kyseessä on alle 5 000 €:n arvoinen vaatimus, voi ristiriidan ratkaisuun käyttää eurooppalaista vähäisten vaatimusten menettelyä. Tässä menettelyssä ei tarvita asianajajaa ja päätöksen saa yleensä melko nopeasti, joten se säästää yrittäjältä sekä aikaa että rahaa. Vähäisten vaatimusten menettely on käytössä kaikissa muissa EU-maissa paitsi Tanskassa. Päätös on lainvoimainen kaikissa jäsenvaltioissa, Tanskaa lukuun ottamatta.

Lopuksi

Vaikka Euroopan Unionin lainsäädäntö mahdollistaa yrittäjäksi ryhtymisen missä tahansa jäsenvaltiossa ja turvaa samat edut jäsenmaidensa asukkaille, tulee kuitenkin aina ottaa huomioon myös kyseisen maan lainsäädäntö, jossa yritystoimintaa harjoitetaan. Esimerkiksi Espanjassa on olemassa paljon alueellista lainsäädäntöä liittyen verotukseen ja lupa-asioihin. Kanariansaaret kuuluvat Espanjalle, mutta siellä on eroja tuotteiden verotuksessa sekä yrittäjien maksamissa veroissa verrattuna manner Espanjaan. Muita maita, joissa on poikkeavaa verotusta, on muun muassa Italia, Ranska ja Luxembourg, joissa kaikissa on käytössä alennettuja verokantoja joillekin tuotteille.

Euroopan Unionin tavoitteena on helpottaa yrittäjyyttä ja yrityksen perustamista EU-maissa. Yhtenäisenä tavoitteena on, että uuden yrityksen perustamisen tulisi onnistua kolmessa päivässä ja kustantaa alle 100 euroa. Tähän tavoitteeseen pääsemiseen menee varmasti vielä aikaa, mutta suunta on kuitenkin oikea ja tulevaisuudessa toivottavasti jokaisella olisi mahdollisuus toteuttaa unelmansa omasta yrityksestä toisessa jäsenmaassa. Euroopan Unionin kansalaiset voivat harjoittaa yritystoimintaa EU-maiden lisäksi myös Norjassa, Islannissa ja Liechtenstainissa. Euroopan Unionin nettisivut antavat paljon tietoa yrittämisestä EU-maissa, ja sitä kautta on mahdollista saada myös asiantuntijaneuvoja maksutta.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *