Edellytykset menestyneeseen yrittäjyyteen

Yrittäjän tausta – mitä yrittäjän tulee osata?

Yrittäjyys on Suomessa erittäin suosittua, vaikka yhteiskunnallisessa keskustelussa voikin joskus saada sellaisen käsityksen, että yrittäjyys ei kannata tai että yrittäjä ei saa riittävästi tukea. Moni yrittäjä kokee, että parasta omana herranaan olemisessa on vapaus päättää omasta työstään. Lue alta lisää, mitä kaikkea yrittäjän kannattaa osata tullakseen menestyväksi!

Tunne osaamasi ydinalue hyvin

Yrittäjyydessä kyse on oman osaamisen myymisestä, oli kyseessä sitten tuotteen valmistus tai palvelun tuottaminen. Yrittäjän tulee saada tuotettaan tai palveluaan myytyä asiakkaille, joten yrityksen perustamisessa ensimmäinen askel on tunnistaa oman osaamisen ydinalue mahdollisimman hyvin. Tällä tarkoitetaan sitä, että osaa kuvailla konkreettisesti muutamalla lauseella, mitä on myymässä oman yrityksensä kautta.

Tässä artikkelissa käymme myöhemmissä kohdissa läpi asioita, joita jokaisen yrittäjän tulisi osata. Yrittäjän osaaminen ja yrityksen pyörittäminen ovat siten kaksi erillistä asiaa. On tavallista, että yrittäjä aloittaa sellaisella alalla, jolla on ollut aiemmin palkkatöissä. Esimerkiksi siivoustöissä ollut voi perustaa oman siivousalan yrityksen ja maanrakennustöissä ollut voi alkaa toimia kuljetusalan yrittäjänä.

Määrittele yrityksesi tuote tai palvelu

Osaamisen hahmottamisen pohjalta yrittäjä alkaa määrittelemään yrityksensä tuotetta tai palvelua. Tämä on erittäin tärkeä osa yrityksen toimintaa, sillä tuotteen tai palvelun kuvailu on yksi tärkeimmistä kriteereistä, joilla potentiaalinen asiakas tekee ostopäätöksen. Siivousalan yrittäjä voi esimerkiksi tietää tulevansa erinomaisesti ihmisten kanssa toimeen, ja siten hän voi päättää tarjoavansa kotisiivouspalveluita hyvällä asiakaspalvelulla.

Tuotteen tai palvelun määrittelyssä auttaa usein oppiminen yrityksen ja erehdyksen kautta. Tämä johtuu siitä, että harva yrittäjä tuntee omia markkinoitaan niin hyvin, että tietää saman tien, millaisella tarjonnalla saa eniten asiakkaita. Kannattaa kuitenkin perustaa yritys sellaiselle alalle, millä tietää olevan ostavia asiakkaita. Siten yrittäjä voi varmistaa tulovirran jo ensimmäisenä toimintavuotenaan.

Asiakkaat ja markkinointi

Asiakkaat ovat tärkein sidosryhmä yrittäjälle, sillä asiakkailta yrittäjä saa elantonsa. Vastavuoroisesti asiakkaan palvelu ja asiakkaan auttaminen ovat yrittäjälle usein sellaisia asioita, jotka motivoivat häntä jokapäiväisessä työssä. Asiakkaiden löytäminen on yksi isoimpia yrittäjän aikaa vieviä töitä ja jotkin asiantuntijat sanovatkin, että yrittäjän tulisi käyttää jopa puolet työajastaan uusien asiakkuuksien löytämiseen.

Asiakkaiden löytämisessä ja tyytyväisten asiakkaiden pitämisessä auttaa markkinoinnin perusteiden osaaminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että tuntee perusteet siitä, millä eri tavoin asiakkaita houkutellaan ostamaan yritykseltä. Hyvään markkinointiin kuuluu myös se, että yrittäjä arvostaa omaa osaamistaan, mutta ei siltikään lupaa liikoja. Tällä tavalla asiakas osaa odottaa yritykseltä oikeaa hinta-laatusuhdetta.

Huolehdi taloudesta

Talousasiat voivat aiheuttaa päänvaivaa jokaiselle yrityksen omistajalle. Talousasioihin kuuluu asiakkailta tulevan rahavirran hallinnointi, palkkojen maksu, lakisääteisen kirjanpidon järjestäminen, verojen maksaminen sekä yrityksen koosta riippuen myös budjetointi. Tulovirran eli rahan kerääminen asiakkailta kaupan jälkeen on yksi talouden tärkeimmistä tehtävistä: huolehditaan siitä, että asiakas maksaa saamastaan palvelusta ja että tulot kirjataan oikein.

Tulojen kirjaamisen lisäksi yrityksen lakisääteiseen kirjanpitoon kuuluu myös muiden mahdollisten tulojen kirjaaminen, menot sekä tuloksen laskeminen. Verot ovat myös osa kirjanpitoa. ALV-tilitykset hoidetaan kuukausittain ja tilivuoden päätteeksi maksetaan myös tulovero mahdollisesta voitosta. Yrittäjä voi hyötyä myös budjetin tekemisestä eli siitä, että arvioi seuraavaa vuotta varten tulot ja menot etukäteen.

Tiedä, mistä löydät apua pulmatilanteisiin

Yrittäjä voi kohdata liiketoimintaa harjoittaessaan monenlaisia pulmatilanteita. Tavallisimmat niistä liittyvät henkilöstön palkkaamiseen liittyviin kysymyksiin kuten palkkoihin ja työehtosopimuksiin, asiakkaiden kanssa syntyneisiin ongelmatilanteisiin tai avuntarpeeseen kirjanpidon järjestämisessä. Yrittäjän on hyvä tuntea Suomen lainsäädäntöä, että tietää, millaiset velvollisuudet yrityksillä ja työnantajilla on maassamme. Esimerkiksi palkoissa tulee noudattaa alan työehtosopimusta.

Yrittäjä voi kohdata myös sellaisia ongelmatilanteita kuten, miten ratkaista epäselvä asia asiakkaan kanssa tehdyssä sopimuksessa tai selvittää, kuka on korvausvelvollinen mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Näitä tilanteita varten tarvitaan usein asiantuntevan juristin apua ja yrittäjän vakuutus kattaa ainakin osan lakimiehen palkkaamiseen liittyvistä kuluista. Yrittäjäjärjestöistä saa lisää tietoa siitä, mistä saa parhaiten apua ongelmatilanteisiin.

Yrittäjän tie on yksinäinen – huolehdi myös ihmissuhteista

Yrittäjät tekevät yleensä pidempiä työpäiviä kuin palkkatyöläiset. Tämän lisäksi he tekevät töitä joko yksin tai ovat esimiesasemassa yritykseensä palkkaamiin henkilöihin nähden. Tämä asetelma johtaa siihen, että yrittäjällä on ani harvoin työpaikalla tukijoukkoa, jolta saada apua päivittäiseen arkeen. Tällä sivustolla suosittelemmekin yrittäjäksi ryhtyviä huolehtimaan läheisistä ihmissuhteista, kuten suhteista puolisoon, perheeseen ja ystäviin.

Monissa tutkimuksissa on todettu, että hyvä tukiverkosto auttaa stressin hallinnassa sekä arjen aikatauluissa pysymisessä. Ihmissuhteet ovat myös osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Yrityksen menestys vaatii yleensä pitkäjänteistä työtä usean vuoden ajan. Vaikka yrittäjä olisikin innostunut tekemästään työstä, kannattaa kuitenkin pitää maltti mukana sen verran, että ei jätä ystäviä tai perhettään huomioimatta.

Kannattavatko strategiset kumppanuudet?

Strategiset kumppanuudet tarkoittavat pitkäaikaista yhteistyötä toisten yritysten kanssa jonkin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Esimerkiksi maanrakennusalalla kuljetusalan yrittäjä voi olla strategisessa kumppanuudessa erikoislaitteita vuokraavan yrityksen kanssa. Tällaisia kumppanuuksia voi harkita, mikäli ne sopivat oman yrityksen liiketoimintaan. Kustannusten lisäksi tulisi arvioida myös sitä, sopivatko kaksi kumppania yhteen arvojensa ja pitkän aikavälin tavoitteidensa osalta.

Milloin kansainvälisille markkinoille?

Suomessa on verrattain pienet sisämarkkinat, minkä johdosta moni yritys maassamme päättää suunnata myös ulkomaisille markkinoille. Joillakin aloilla kuten IT- ja pelialalla kansainvälisille markkinoille kannattaa suunnata jo yrityksen perustamisvaiheessa. Suosittelemmekin yrityksen perustamisesta kiinnostunutta ottamaan selvää, sopiiko kansainvälisyys myös omaan liikeideaan. Markkinoiden tuntemisen lisäksi kannattaa ottaa selvää myös verotuksesta ja muusta lainsäädännöstä.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *